^Powrót na góre
baner


SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas pierwszych
 
VI Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum Nr 6,
  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, w roku szkolnym 2018/2019


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, oraz z 2016 r. poz 35, 64 i 195).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum uzupełniającego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

4. Zarządzenie nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy - Prawo Oświatowe oraz na semestr pierwszy   klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

5. Zarządzenie Nr 22/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

 


§ 1


1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego,  Technikum Nr 6 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.


2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu proponuje organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria
oraz warunki rekrutacji.


3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.


4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.).

§ 2


1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: ,,vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne".


2. Kandydaci do klas pierwszych mogą dokonywać wyboru spośród wszystkich oddziałów VI Liceum Ogólnokształcącego  oraz klasy Technikum Nr 6 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 ubiegając się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji.


§ 3


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 jest przeprowadzana do klas pierwszych:

VI Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu


1. Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych:


1A dziennikarsko - filmowa z rozszerzonymi przedmiotami:
-  język polski, język angielski, historia
przedmiot dodatkowy - dziennikarstwo

przedmiot uzupełniający - przyroda
warsztaty dziennikarskie oraz z reżyserii i charakteryzacji

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
-  język polski
-  matematyka
-  historia
-  język angielski

1B plastyczno - fotograficzna z rozszerzonymi przedmiotami:
-  język polski, język angielski, historia sztuki
przedmiot dodatkowy - plastyka

przedmioty uzupełniające - fotografia, przyroda, historia i społeczeństwo
warsztaty plastyczno - fotograficzne, graficzne

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
-  język polski
-  matematyka
-  plastyka
-  język angielski

1C biologiczno - chemiczna z edukacją prozdrowotną z  rozszerzonymi przedmiotami:
-  biologia, chemia
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo, edukacja prozdrowotna
warsztaty - ekologiczno - biologiczne

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
-  język polski
-  matematyka
-  biologia
-  chemia

1D informatyczno - geograficzno z rozszerzonymi przedmiotami:
-  geografia, język angielski, informatyka

przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo

matematyka wzmocniona dodatkowymi godzinami
warsztaty geoturystyczno - kartograficzne oraz z grafiki komputerowej

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
-  język polski
-  matematyka
-  geografia
-  język angielski

1E psychologiczno - językowa z rozszerzonymi przedmiotami:
-  język polski, język angielski, biologia
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo, podstawy psychologii
warsztaty psychologiczne

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
-  język polski
-  matematyka
-  język angielski
-  biologia

 

Technikum nr 6 w Nowym Sączu


2. Rekrutację przeprowadza się do klasy pierwszej:


1T technik przemysłu mody z elementami kosmetologii i podstawami fryzjerstwa z rozszerzonymi przedmiotami:
-  język angielski, geografia

przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo

przedmiot dodatkowy obowiązkowy - elementy kosmetologii i podstawy fryzjerstwa oraz fotografia w modzie
warsztaty z projektowania odzieży i wizażu w modzie

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
-  język polski
-  matematyka
-  zajęcia artystyczne
-  język angielski

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Nowym Sączu

 

3. Rekrutację przeprowadza się do klasy pierwszej:

 

1BS krawiec z językiem angielskim
warsztaty - artystyczno - stylizacyjne

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
-  język polski
-  matematyka
-  zajęcia techniczne
-  język angielski


Każdy z oddziałów liczy maksymalnie 30 uczniów.

§ 4


1. O przyjęciu do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:
 
A. z przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego zawartych
w zaświadczeniu (art.20f ust.2 pkt.1, art.20h ust.6 pkt.2 i art.20j ust.2 pkt.1 ustawy); przy czym:
a. wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych - mnoży się przez 0,2;
b. wynik przedstawiony w procentach z: języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2, języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,2;
 
B. z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych (art.20f ust.2 pkt.2, art.20h ust.6 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.3 ustawy), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a. celującym - przyznaje się po 18 punktów;
b. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
c. dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
d. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
e. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
 
C. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (art.20f ust.2 pkt.3, art.20h ust.6 pkt.4, art.20j ust.2 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.4 ustawy) przyznaje się 7 punktów;

D. z przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć (art.20f ust.2 pkt.4 lit.a, art.20h ust.6 pkt.5 lit.a, art.20j ust.2 pkt.4 lit.a i art.20j ust.2 pkt.5 lit.a, ustawy) w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum – liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi maksymalnie 13 punktów (rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.);

E. z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (art.20f ust.2 pkt.4 lit.b, art.20h ust.6 pkt.5 lit.b, art.20j ust.2 pkt.4 lit.b i art.20j ust.2 pkt.5 lit.b ustawy) przyznaje się 3 punkty.
 
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.


§ 5


1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo
w przyjęciu mają:


a. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
b. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty: objęcie kandydata pieczą zastępczą, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
c. kandydaci o uzdolnieniach kierunkowych, którym ustalono indywidualny tok lub program nauki w gimnazjum,
d. kandydaci z wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych

§ 6


1. Kandydaci z gimnazjów nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji mogą wprowadzać informacje do systemu  w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego przy ul. Morawskiego 2 w Nowym Sączu (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej, do której zakwalifikował się kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów zgodnie z zarządzeniem  Małopolskiego Kuratora Oświaty

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-2-18-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-do/

§ 8


1. Kandydaci do przyjęcia do Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu dostarczają:

a. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu),
b. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
c. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
d. kartę informacyjną (wydana przez gimnazjum),
e. podanie (do pobrania ze strony internetowej szkoły www.barbacki.pl w dziale oferta edukacyjna).
f. 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
g. dla osób z dysfunkcjami - orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
h. dla kandydatów do Technikum i  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 - orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu wydane przez lekarza rodzinnego POZ.

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook