^Powrót na góre
baner

ckz logoPROJEKT

„Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. o numerze RPMP.10.02.02-12-0025/19


Łączna wartość projektu wynosi 4,821,898.26 zł w tym dofinansowanie z UE 4,098,613.52 zł
Nazwa i adres instytucji realizującej projekt: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz


Data realizacji projektu: od 2020-02-01 do 2022-12-31


W projekcie biorą udział szkoły:
ZSE – Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz
ZS2 – Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz
ZS3 - Zespół Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
ZS4 - Zespół Szkół Nr 4, ul. Świętego Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz


Projekt skierowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół i placówek systemu oświaty kształcących się w województwie małopolskim oraz kadry publicznych i niepublicznych szkół i placówek systemu oświaty w województwie małopolskim.
Celem projektu: jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez działania w obrębie branży administracyjno-usługowej w województwie małopolskim.


Osiągnięte efekty (korzyści) dzięki realizacji projektu: nabycie dodatkowych kwalifikacji, dodatkowych kompetencji przez uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych, programy współpracy ZSE, ZS2, ZS3 i ZS4 z pracodawcami poprzez organizację staży zawodowych dla uczniów, tworzenie w ZSE, ZS2, ZS3 i ZS4 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni. Pomoc stypendialną dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo zawodowe dla uczniów.
Każdy uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia.


Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu. Osoby zainteresowane serdecznie prosimy o kontakt z opiekunem projektu Panią mgr Danutą Wydrzyńską. Informacje o terminach rozpoczęcia rekrutacji na poszczególne formy wsparcia zamieszone będą na tablicy ogłoszeń oraz przez e-dziennik.


Zakres wsparcia projektu:
1.Kursy wyposażające uczniów w kompetencje zawodowe:
- Kurs „Komputerowe projektowanie odzieży”
- Kurs „Szycie odzieży skórzanej”
- Kurs „Projektowanie i wykonanie odzieży dziecięcej – wyprawka dziecięca”
- Kurs „Techniki komputerowe w hafcie”
- Kurs „Dekoracja wnętrz”
- Kurs „Makijaż, wizaż i stylizacja twarzy”
- Kurs „Podstawy pakietu CorelDRAW Graphic Suite”
2. Kursy certyfikowane kończące się uzyskaniem kwalifikacji:
- Kurs "Prawo Jazdy kat.
3.Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze:
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki
4.Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
- Doradztwo edukacyjno-zawodowe
5.Staże zawodowe dla uczniów:
- Staże zawodowe
6. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych:
- Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
8. Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem:
- Kurs dla nauczycieli „Obsługa systemu Optitex”

9. Wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami - wizyty zawodoznawcze dla uczniów
- Wyjazd nr 1 - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
- Wyjazd nr 2 - Szkoła Wyższa VIA MODA w Warszawie i Politechnika Łódzka
- Wyjazd nr 3 - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi -Wdział Tkaniny i Ubioru, Ariadna - Fabryka nici, Centralne Muzeum Włókiennictwa

10. Adaptacja i wyposażenie pracowni:
- Adaptacja i wyposażenie pracowni włókienniczej
- Wyposażenie pracowni projektowania odzieży
- Wyposażenie pracowni technologicznej
- Wyposażenie pracowni kreowania ubioru

 

1 FORMULARZ REKRUTACYJNY 1 FORMA WSPARCIA - UCZEŃ

2 PO ZAKWALIFIKOWANIU - UCZEŃ

3 KOLEJNE FORMY WSPARCIA - UCZEŃ

REGULAMIN UCZESTNICTWA - UCZEŃ

ZAŁĄCZNIK 7 REZYGNACJA Z UDZIAŁU - UCZEŃ 

 

http://www.inkubator.nowysacz.pl/index.php?menu=37

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook