Press "Enter" to skip to content

projekt 10.1.3

ue head logoPROJEKT

pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkól ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje
w kształcenie”
nr RPMP.10.01.03-12-0389/16
Realizacja programów i projektów finansowanych
ze środków zewnętrznych
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

 

Regulamin projektu
Zał. nr 1 Wniosek
Zał. nr 2 Oświadczenie o dochodach
Zał. nr 3 Oświadczenie o wielodzietności
Zał. nr 4 Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Zał. nr 5 IPREU
Zał. nr 6 Umowa stypendialna
Zał. nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu
Zał. nr 8 Sprawozdania IPREU.pdf

 


 

INFORMACJE O PROJEKCIE I LOGOTYPY:

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

projekt

Skip to content