Press "Enter" to skip to content

Krok w przedsiębiorcz.

 

Image

 

Projekt „Krok w przedsiębiorczość”

 

„Człowiek- najlepsza inwestycja”

 

Nasza szkoła Zespół Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego  bierze udział w realizacji innowacyjnego
Projektu „Krok w przedsiębiorczość”

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 3 „Wysoka jakość systemu oświaty”,
Działanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

 

Liderem Projektu jest Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a partnerami
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

 

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznegona podstawie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej

nr UDA-POKL.03.03.04-00-062/10-00

Głównym celem Projektu „Krok w przedsiębiorczość” jest zaprojektowanie i pilotażowe wdrożenie testujące (w woj. małopolskim i podkarpackim) innowacyjnego programu kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Opracowany program kształcenia oparty będzie na koncepcji tworzenia przez uczniów wirtualnej firmy (zlokalizowanej na otwartej platformie edukacyjnej) i konkurowania na wirtualnym rynku. Program ten może być wykorzystany powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych  jako wiodąca metoda kształcenia w realizacji zajęć pozalekcyjnych lub w ramach „podstaw przedsiębiorczości” i nowego fakultatywnego przedmiotu „ekonomia w praktyce”, który zostanie wprowadzony zgodnie z harmonogramem reformy oświaty od roku szk. 2012/2013. W ramach projektu przewiduje się wypracowanie szeregu pomocniczych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (scenariusze zajęć, poradnik) oraz uczniów.

    

www.krokwprzedsiebiorczosc.pl

Skip to content