Press "Enter" to skip to content

Dyrektorzy Szkoły

  Dyrektorzy Szkoły

Bolesław Barbacki 1926-1937

Patron Szkoły , założyciel i pierwszy dyrektor, artysta malarz, nauczyciel rysunku i kostiumologii, autor podręczników do geometrii wykreślnej i kostiumologii, założyciel „Wytwórni Przemysłowej” dla absolwentek szkoły.

mgr Stefania Czernecka
1937-1970

Nauczycielka gospodarki przedsiębiorstw. Przez 35 lat kierowała szkołą, w najtrudniejszym okresie jej istnienia – podczas wojny, mimo licznych represji i zagrożeń, ograniczeń programowych, częstych eksmisji, zniszczenia sprzętu szkolnego. Szkoła wielokrotnie zmieniała nazwy i adresy. W 1961 r., staraniem Pani Dyrektor, szkoła wróciła do swego budynku przy ulicy Morawskiego 2. W latach 60-tych wzbogacono ofertę kształcenia – obok kierunku odzieżowego utworzono kier. włókienniczy i spożywczy. Podjęto starania o nadanie szkole imienia Bolesława Barbackiego z okazji jej 40-lecia.

mgr Bronisława Leśnik
1970-1972

Nauczycielka języka polskiego. Kierowała szkołą krótko, ale pozostała w pamięci Jej serdeczność i osobiste zaangażowanie w sprawy szkoły. Zmarła w wieku 40 lat.

mgr Teresa Szczepanik
1973-1981

Nauczycielka języka rosyjskiego. Dzięki staraniom Pani Dyrektor, na jubileusz 50-lecia szkoły oddano do użytku nadbudowę II piętra, przebudowano i zmodernizowano sale lekcyjne i piwnice. Szkoła otrzymała Sztandar oraz imię B. Barbackiego, nagrodzona została Złotą Tarczą Herbową Miasta N. Sącza. W szkole działała Spółdzielnia Uczniowska „Zgoda”, Szczep HSPS „Barwy”, Ochotniczy Hufiec Pracy. Od 1979 r. szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Odzieżowych im. B. Barbackiego.

mgr inż. Henryk Pazdyk
1981-1984

Nauczyciel gospodarki przedsiębiorstw. Wybrany w tajnych wyborach Rady Pedagogicznej we IX 1981r. Kierował szkołą w trudnym okresie stanu wojennego. Dał się poznać jako przyjaciel młodzieży, człowiek niezwykle prawy i szlachetny. Przedwczesna śmierć wyrwała Go z życia szkolnej społeczności.

mgr Barbara Dębicka
1984-1999

Nauczycielka języka polskiego. Przez 15 lat kierowała szkołą, w której 30 lat pracowała jako polonistka, wychowawczyni młodzieży, wspaniała organizatorka życia kulturalnego szkoły. Dzięki staraniom Pani Dyrektor przeprowadzono gruntowny remont szkoły, utworzono Technikum Odzieżowe i VI Liceum Ogólnokształcące (profil humanistyczny) Zespołu Szkół Odzieżowych. Rozwinięto wiele atrakcyjnych form działalności młodzieży: Festiwal „Guzik z pętelką”, szkolne pismo „Wyssane z naparstka”, serwis informacyjny radiowęzła, aukcje prac uczniowskich, Klub „Serce”, Klub Mody Młodzieżowej „Diorek”, rajdy, poranki literacko-muzyczne, konkursy wiedzy i umiejętności. Pani mgr Barbara Dębicka przeszła na emeryturę w 1999 r.

mgr Czesław Leszek Sarota
od 1999r.

Nauczyciel informatyki, techniki i bibliotekoznawstwa. Pięciokrotnie wygrał konkurs na dyrektora szkoły – w 1999 r., w 2004 r., 2009 r., 2014 r., oraz w 2019 r. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbacjiego, a Szkolna Rada Rodziców ufundowała sztandar. Z Jego inicjatywy powstały nowe profile VI Liceum Ogólnokształcącego: klasy dziennikarsko–filmowa z edukacją medialną, plastyczna z edukacją fotograficzną, biologiczno–chemiczna z edukacją prozdrowotną, geograficzno–matematyczna, humanistyczno–filozoficzna, humanistyczno–prawnicza, oraz psychologiczno–językowa z edukacja prawniczą. Od 2000 r. szkoła została objęta patronatem Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2019 r. Technikum Nr 6 zmieniło nazwę na Technikum Przemysłu Mody.
W szkole jest tworzony właściwy klimat, sprzyjający solidnemu kształceniu, osiąganiu dobrych wyników nauczania. Uczniowie uzyskują sukcesy w egzaminach zewnętrznych, w olimpiadach, konkursach wiedzy, zawodach sportowych.
Z inicjatywy Pana Dyrektora uczniowie zaangażowali się już po raz kolejny w realizację projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, prowadzonego przez Województwo Małopolskie pod honorowym patronatem Kardynała Dziwisza, trzy razy zdobywając wyróżnienie, raz I, II i III miejsce. W szkole realizowane są projekty: „Moda”.
W ramach projektu Erasmus+, dotyczącego organizacji praktyk zawodowych w Portugalii najlepsze uczennice Technikum Przemysłu Mody uczestniczą w miesięcznym pobycie na praktykach zagranicznych.
Jego praca pedagogiczna i zaangażowanie społeczne są doceniane, o czym świadczą: Medal KEN, Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, nagrody Ministra Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Nagroda oraz nadana przez Marszałka Województwa Małopolskiego w 2016 roku Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.
Z inicjatywy Pana Dyrektora przeprowadzono gruntowne kompleksowe remonty i modernizacje budynku szkolnego oraz infrastruktury informatycznej.
Skip to content